اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

زهره برقعی

مدیر جامعه الزهرا سلام الله علیها، استادیار دانشگاه قم، گروه فلسفه و کلام اسلامی

z.borgheiyahoo.com

سردبیر

مریم برقعی

فقه و حقوق اتمام درس خارج حوزه، مدرس سطح چهار و مدیر گروه فقه و حقوق جامعة الزهرا3 و مدیر گروه فقه خانواده مجتمع بنت الهدی

fiqh.pajooheshjz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مجید ابوالقاسم‌زاده

استادیار، سطح چهار حوزه و ریاست پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعة الزهراء

mazmaaref.ac.ir

مرضیه اسکندری‌جو

استادیار، عضو هیئت علمی مدرسه معصومیه و مدیر گروه آموزش فقه و مطالعات زنان

m.eskandarjooyahoo.com

محمدرسول آهنگران

استاد، سطح چهار حوزه و هیئت علمی دانشگاه پردیس فارابی

ahangaranut.ac.ir

زهراسادات سرکشیکیان

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، سطح سه حوزه و پژوهشگر جامعة الزهرا3

kosaretabangmail.com

سیدعلی علوی قزوینی

دانشیار، سطح چهار حوزه، مدرس و هیئت علمی دانشگاه پردیس فارابی

saalaviut.ac.ir

عصمت‌السادات طباطبایی

استادیار اتمام کفایتین حوزه و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم

esmat.tabagmail.com

منیر کبیر

اتمام درس خارج حوزه، و مدرس و پژوهشگر جامعة الزهرا3

kabir.mail5777gmail.com

معصومه گلگیری

اتمام درس خارج و مدرس جامعة الزهراء3

zahra.aminmajdgmail.com

محسن ملک‌افضلی اردکانی

استاد فقه و مبانی حقوقی، هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه‘

ekafzaliqom.ac.ir

مدیر اجرایی

خدیجه کمیجانی

مدیر اجرایی

kh.komijanijz.ac.ir
025-32112224

اعضای هیات تحریریه

مریم برقعی

فقه و حقوق اتمام درس خارج حوزه، مدرس سطح چهار و مدیر گروه فقه و حقوق جامعة الزهرا (س) و مدیر گروه فقه خانواده مجتمع بنت الهدی

fiqh.pajooheshjz.ac.ir
32112175